HALL OF FAME

HALL OF FAME

Year

G-Sec, Concept 'S'

U-Sec, NASA

University Topper 1st Merit

2012

Richard Alvis

2013

Sandeep Patthe

Prathamesh Waliokar

2014

Renu Labhe

Amol Wanjari

Madhura Kulkarni

2015

Shuruya Rahate

Adwait Limaye

2016

Prabhat Tripathi

2017

Pratik Malewar

Ninad Dhengre

Rohan Takalkar

2018

Sanjushree Kose

Abhinav Shrevas

2019

Parul Awasti

Pranav Kakde

Shubham Betharia

2020

Prince Katariya

Nathulal Suthar

Pratiksha Parad

2021

Neeldutt Agrawal

Sahil Bondade